1. Benaming, maatschappelijke zetel, doel

 • Artikel 1.1  Benaming

De vereniging wordt genoemd “Centrum voor Artistiek Talent ” vzw

in het Frans “Centre pour Artistes Talentueux”  asbl

in het engels “Center for Artistic Talent

 • Artikel 1.2: Zetel

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te B-9000 Gent,  Familie van Rysselberghedreef 2b in het gerechtelijk arrondissement Gent.

 • Artikel 1.3 Maatschappelijk doel

De vereniging heeft tot doel in het algemeen uitstraling te geven aan de beeldende kunsten en in het bijzonder de beeldende kunstenaar en verenigingen van beeldende kunstenaars alsook deze te ondersteunen en te vertegenwoordigen.

Zij mag evenwel alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben.

De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

2. Leden, bijdrage

 • Artikel 2.1 Leden

De vereniging bestaat uit vaste en toegetreden leden. Enkel de vaste leden maken deel uit van de algemene vergadering.

 • Artikel 2.2 Aantal leden

Het aantal vaste leden is onbepaald, doch mag niet minder bedragen dan drie. De oprichters zijn de eerste vaste leden.

 • Artikel 2.3 Benoemingen en ontslagen

Om als vast lid te worden aangenomen, dient het kandidaat-vast lid  via een schrijven gericht aan de raad van bestuur van de vereniging, kenbaar te maken. Hij/zij wordt als vast lid aangenomen bij gewone meerderheid van stemmen. De beslissing is zonder beroep en dient niet gemotiveerd te worden.

De ontslagneming en uitsluiting van een vast lid gebeurt op de wijze bepaald door de Wet van 27 juni 1921. De uittredende en uitgesloten vaste leden moeten alle rekeningen met de vereniging vereffenen, en mogen slechts een gebeurlijk krediet terugvorderen

 • Artikel 2.4 Bijdrage

Aan de vaste leden zal geen financiële bijdrage worden gevraagd, zoals bedoeld in de Wet van 27 juni 1921. Toegetreden leden betalen een jaarlijkse bijdrage, dit bedrag wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement en is jaarlijks herzienbaar.

3. De algemene vergadering

 • Artikel 3.1 Samenstelling

De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit de vaste leden. Deze kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander vast lid. Een vast lid kan bij volmacht meerdere vaste leden vertegenwoordigen.

 • Artikel 3.2 Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn deze bepaald in de Wet van 27 juni 1921. Alle andere bevoegdheden komen toe aan de Raad van Bestuur.

 • Artikel 3.3 Vergaderingen, agenda, verslagen

De Algemene Vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar. De leden worden minimaal acht dagen voor de vergadering schriftelijk uitgenodigd. De dagorde wordt op de uitnodiging vermeld. De Algemene Vergadering beslist geldig, wat ook het aantal aanwezigen is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, onder voorbehoud van de artikelen 8, 12 en 20 van de Wet van 27 juni 1921.

Na de kenbaar making van de dagorde kunnen evenwel punten worden toegevoegd mits akkoordverklaring van 2/3 der aanwezig en voor zover die punten niet behoren tot de bevoegdheden die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De besluiten van de Algemene Vergadering. worden gebundeld en bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Zij zijn voor de vaste leden ter inzage beschikbaar. Op aanvraag kunnen zij een afschrift ontvangen.

De besluiten worden kenbaar gemaakt bij gewone brief of mail.

4. De raad van bestuur

 • Artikel 4.1 Samenstelling:

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste drie perso¬nen, al dan niet lid van de vereniging en aangeduid door de Algemene Vergadering.

 • Artikel 4.2 Stemmingen

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. De Raad van Bestuur kan een afgevaardigde-bestuurder aanduiden en die gelasten met het dagelijks bestuur.

 • Artikel 4.3: Mandaten

Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur eindigt bij overlijden, ontslag of ontzetting door de algemene vergadering.

 • Artikel 4.4 Bevoegdheden

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide machten. Hij mag onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is en zonder afbreuk te doen aan alle andere machten voortvloeiend uit de wet of de statuten, alle daden en overeenkomsten stellen en afsluiten, schikkingen treffen, compromissen sluiten, roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen, onroerende goederen of rechten met een hypotheek bezwaren, leningen afsluiten, alle legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden, alle bijzondere machten toekennen aan man¬datarissen van zijn keuze, al dan niet leden.

 • Artikel 4.5 Stukken

De akten die de vereniging onderschrijft worden beschouwd als geldig, wanneer ze getekend worden door één van de bestuurders, tenzij het om niet-courante transacties gaat die de som van 5000 euro overschrijden. In dat geval is de handtekening van minimum twee bestuurders vereist.

5. Diverse bepalingen

 • Artikel 5.1

De Raad van Bestuur zal een huishoudelijk reglement uitvaardigen waarbij alles wordt geregeld wat niet in de statuten is voorzien. Wijzigingen kunnen door de Raad van Bestuur worden aangebracht met een eenvoudige meerderheid van stemmen. Het reglement en alle wijzigingen worden de leden steeds ter kennis gebracht.

 • Artikel 5.2

Lidmaatschap tot de vereniging sluit aanvaarding van statuten en huishoudelijk reglement in.

 • Artikel 5.3

Het dienstjaar begint 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

 • Artikel 5.4

De rekeningen van het afgelopen dienstjaar en de begroting van het volgende dienstjaar zullen aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

 • Artikel 5.5

Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars aan, bepaalt hun machten, alsook de bestemming die aan het netto vermogen van het maatschappelijk bezit gegeven wordt.

De bestemming zal plaatsvinden ten voordele van een vereniging die gelijkaardige doeleinden nastreeft. Deze beslissingen zullen gepubliceerd worden in de Bij¬lagen tot het Belgisch Staatsblad.

 • Artikel 5.6

Voor alles wat hier niet uitdrukkelijk voorzien is, blijft de Wet van 27 juni 1921 van toepassing.

Opgemaakt in 3 exemplaren, te Gent, op 17.11.2011

SAMENSTELLING EERSTE RAAD VAN BESTUUR

De Algemene Vergadering van het Centrum voor Artistiek Talent vzw met zetel te 9000 Gent, Familie van Rysselberghedreef 2b, heeft op haar oprichtingsvergadering de hiernavolgende personen benoemd tot bestuurders.

 • Paul Carlier  wonende Heirweg, 9 te B-9840 De Pinte
 • Johan Beke, Wonende Mazestraat 25 te B-9030 Gent
 • Van de Velde  Erna-Martha  wonende Koekoeksstaraat,2,  te B-9840 De Pinte
 • Vandeven Liliane wonende, Kollebloemstraat, 57, te B-9030 Gent

Op de eerste vergadering van de Raad van Bestuur werden belast met het dagelijks bestuur.

 • Paul Carlier  wonende Heirweg, 9 te B-9840 De Pinte
 • Johan Beke  wonende Mazestraat 25 te B-9030 Gent
 • Vandeven Liliane wonende, Kollebloemstraat, 57, te B-9030 Gent

Voor post en bank wordt de heer Carlier Paul gevolmachtigd.  Voor bedragen boven de € 3000,- is  echter een tweede handteken verreist.

Voor eensluidend afschrift verklaard op 17.11.2011

Carlier Paul, bestuurder