Rol van de vereniging

Visie van het Centrum voor Artistiek Talent  vzw. (CAT)

  1. Ontstaan
  2. Werkingsgebied
  3. Doelstellingen
  4. Strategie
  5. Samenwerking

Ontstaan

Het CAT (Centrum voor Artistiek Talent) is ontstaan vanuit de KVBKB (Koninklijke Vereniging van Beeldende Kunstenaars in België). Een splitsing in verschillende landelijke afdelingen drong zich op, enerzijds omwille van de politieke indeling van het land, maar ook omwille van de mogelijkheid tot het verwerven van subsidie, structurele- en andere ondersteuning.

De KVBKB bleef lange jaren bestaan als federale vereniging die de rechten van de Belgische beeldende kunstenaars verdedigde. Toenmalig voorzitter  Paul Carlier wist de vereniging in zeer moeilijke omstandigheden recht te houden en zelfs uit een diepe put te halen. Hij kreeg de titel mee van Erevoorzitter.  Zodra de vereniging alweer rendabel werd, werd zij geconfronteerd met hebberige leden van de Raad van Bestuur met als gevolg dat einde 2011 beslist werd de vereniging te ontbinden en in vereffening te gaan. De activa zou wel aan het CAT vzw overgemaakt worden.

Basisidee was dat het CAT vzw de artistieke vertegenwoordiger zou zijn van de KVBKB in Vlaanderen. De onverantwoorde houding van enkele bestuurders zorgden er in de herfst van 2011 voor dat dit niet kon.

Aldus kreeg het CAT op 7.10.2011 een nieuwe zelfstandige juridische entiteit met zetel op het vorige adres van de KVBKB in het Citadelpark te Gent. Paul Carlier, Johan Beke, Nan Van de Velde, Liliane Vandeven en Bart Coppens namen het initiatief en publiceerden op 22.11.11 de statuten in het Staatsblad. Al vlug schaarden zich enkele talentvolle jonge kunstenaars achter het project en vervoegden enkele gerenommeerde artiesten de vereniging.

Werkingsgebied

Uitgangspunt is dat het CAT focust op de verderzetting van een activiteit ten dienste van de beeldende kunstenaar, binnen de  beperkte financiële mogelijkheden van de vereniging, en rekening houdende met de logistieke mogelijkheden die door het ICC en stad Gent worden geboden.

De activiteit van de vereniging kan gefinancierd worden door volgende inkomsten:

–        beperkte inkomsten van lidmaatschap en erelidmaatschap
–        resultaat van gerichte activiteiten zoals o.a. tentoonstellingen, masterclasses, stages, atelierwerking, afleveren van attesten, verkoop van eigen boeken, % op allerlei verkopen, enz..
–        sponsoring via commerciële partners en steunende leden.
–        allerlei subsidies
–        op lange termijn, de activa komende van de vereffeningen van de KVBKB vzw en haar beheers inkomsten m.b.t. de volgrechten en aanverwante rechten volgens de overeenkomst afgesloten met o.a. SABAM.

Doelstellingen

De vereniging heeft tot doel in het algemeen uitstraling te geven aan de beeldende kunsten en in het bijzonder de beeldende kunstenaar en verenigingen van beeldende kunstenaars alsook deze te ondersteunen en te vertegenwoordigen.

Zij mag evenwel alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben.

Het wil de uitstraling van de Vlaamse beeldende kunstenaars bevorderen, in Vlaanderen zelf en internationaal.

Daarnaast wil het CAT een steunpunt zijn voor verenigingen voor beeldende kunstenaars – ook materieel, o.a. door deze verenigingen de mogelijkheid te bieden hun maatschappelijke zetel te domiciliëren in de ruimte van het CAT en er gebruik te maken van de voorzieningen van het ecretariaat.

Het CAT mikt vooral op kwaliteit en wil een verbinding maken tussen amateurkunstenaars en professionele kunstenaars. Ook de wisselwerking tussen kunstenaars en bedrijfswereld is niet te onderschatten.

Strategie

Het CAT is gehuisvest in de voormalige nooduitgang van het ICC. De ruimte heeft zijn beperkingen maar biedt ook mogelijkheden en kansen.

Gelegen in de kunstencite van Gent, in het Citadelpark, is het een prachtige en ideaal geschikte tentoonstellingsruimte. Door zijn brede visie op kunst vormt de tentoonstellingsruimte van het CA.T. een aanvulling op de musea in de cite.

Om zijn doelstellingen te bereiken bewandelt het CAT verschillende pistes:

–         Organiseren van tentoonstellingen
–         uitwisselingsprojecten met andere regio’s in binnen– en buitenland
–         kunstprojecten, eventueel samen met andere kunstdisciplines
–         uitbouwen van een unieke kunstbibliotheek
–         een reizende tentoonstelling
–         samenwerking met bedrijven
–         promotie via de website en het uitgeven van boeken
–         kwaliteitsvolle masterclasses
–         workshops en ateliers
–         voordrachten
–         aan beeldende kunsten gerelateerde acties zoals o.a. archivering historiek van kunstenaars en aanleg en een kunstbibliotheek. Uitgave van kunstboeken.

De ruimte waarin het CAT gehuisvest is moet zo ingericht worden dat ze aan de doelstellingen kan beantwoorden, met een functioneel secretariaat, werkruimte, archiefruimte, opbergruimte (eventueel te vergroten met externe bergruimte),en indien mogelijk een cafetaria, shop, terras en toiletten.

Huidige locatie in het Citadelpark beantwoordt perfect aan de noden en vragen van de vereniging.

Samenwerking

Natuurlijk kan het CAT dit ambitieuze plan niet alleen verwezenlijken. Samenwerking met de andere spelers in het veld dringt zich op, zoals het Vlaams Instituut Zuid-Afrika, De Belgische Marineschilders, Kunstenloket, BAM, de verschillende cultuurplatforms, de Dienst Cultuurparticipatie van de Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest.

Voor samenwerking met de bedrijfswereld kan het CAT samenwerking zoeken met verenigingen als ArtEconomie of inspiratie opdoen bij verenigingen als Kunstzaak (Nederland)

Ook de samenwerking op Europees vlak met verenigingen is belangrijk.